Privacy verklaring

Bij Leren Winnen! hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Jouw persoongegevens en jouw privacy

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LEREN WINNEN! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document;
• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken wij tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als LEREN WINNEN! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij LEREN WINNEN!

Bij LEREN WINNEN! kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed van dienst te zijn en voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, het verstrekken van gegevens aan externe begeleiders en trainers. Hierover gaan we altijd eerst met jou in gesprek en vragen hiervoor nadrukkelijk toestemming.

De plichten van LEREN WINNEN!

LEREN WINNEN! is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet LEREN WINNEN! als volgt:
Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• Voor het goed begeleiden van de sporter/professional
• Voor doelmatig beheer en beleid;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
• Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
• Iedereen werkend onder de naam LEREN WINNEN! is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
• Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede begeleiding en samenwerking.
De bewaartermijn van persoonlijke gegevens die tijdens de samenwerking worden verzameld, is gelijk aan de duur van de samenwerking.

Jouw rechten als betrokkene

Jij hebt de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
• Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan LEREN WINNEN!. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Soms is het in het kader van samenwerking belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere trainer of begeleider. Wanneer dit het geval is, dan zal LEREN WINNEN! dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg of overdracht van gegevens plaatsvinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens LEREN WINNEN! van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vraag of klacht

Heb jij een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie LEREN WINNEN! gegevens deelt of onze omgang met jouw gegevens? Dan gaat LEREN WINNEN! hierover graag met jou in gesprek. Neem contact met ons op via 06-83985168 of via info@lerenwinnen.nl